Przetargi.pl
Dostawa wirówki laboratoryjnej wraz z niezbędnymi akcesoriami dla Zakładu Mikrobiologii

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226063600 , fax. 228490426
 • Data zamieszczenia: 2020-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
  ul. Rakowiecka 36
  02-532 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226063600, fax. 228490426
  REGON: 00005383500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wirówki laboratoryjnej wraz z niezbędnymi akcesoriami dla Zakładu Mikrobiologii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia dostawa wirówki laboratoryjnej wraz z niezbędnymi akcesoriami dla Zakładu Mikrobiologii zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42931100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach