Przetargi.pl
Dostawa wirówki laboratoryjnej do wirowania krwi lub jej składników wraz z wyposażeniem dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, Kaszubska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 62 7679400, , fax. +48 62 7673889
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
  Kaszubska 9
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. +48 62 7679400, , fax. +48 62 7673889
  REGON: 000301664
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wirówki laboratoryjnej do wirowania krwi lub jej składników wraz z wyposażeniem dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówki laboratoryjnej do wirowania krwi lub jej składników wraz z wyposażeniem dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi. 2. Warunki realizacji zamówienia, w tym odbioru dostarczonej wirówki oraz rozliczania się Zamawiającego z Wykonawcą za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy. 3. Wymagania, jakie powinien spełniać przedmiot zamówienia określone zostały w załączniku do SIWZ pn. "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - obowiązki Wykonawcy" 4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 2 lata. 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42931100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A)Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. B) W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa, określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, ewentualnie umowy o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). C) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). D) dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę (firmę oraz pracownika) uprawnień wymaganych przepisami ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 poz. 1567) – w przypadku urządzeń zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych sprawdzane są pod względem wycieków zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach