Przetargi.pl
Dostawa wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego wraz z osprzętem w ramach projektu: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec"

Gmina i Miasto Mirosławiec ogłasza przetarg

 • Adres: 78-650 Mirosławiec, Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 672 595 042, , fax. 672 595 042
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Mirosławiec
  Wolności 37
  78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie
  tel. 672 595 042, , fax. 672 595 042
  REGON: 57079150800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miroslawiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego wraz z osprzętem w ramach projektu: "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego wraz z osprzętem do sezonowego sprzątania terenu gminy i miasta Mirosławiec. Za fabrycznie nowy uznaje się pojazd nierejestrowany wcześniej, nieużywany do jazd testowych, prezentacyjnych lub badań za wyjątkiem testów będących normalnym etapem produkcji i kontroli pojazdów. Wykonawca winien dostarczyć na własny koszt do siedziby zamawiającego wraz z wielofunkcyjnym pojazdem oraz zamawianym osprzętem wszystkie instrukcje obsługi w języku polskim oraz przeszkolić pracowników zamawiającego na warunkach określonych we wzorze umowy.Wykonawca musi posiadać własny, funkcjonujący, autoryzowany przez producenta maszyny serwis. Przeglądy gwarancyjne będą odbywały się w siedzibie zamawiającego. W okresie gwarancji wszystkie koszty przeglądów gwarancyjnych i napraw, w tym dojazdy wykonawcy do siedziby zamawiającego, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi wykonawca. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa n/w załącznik: załącznik nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)formularz oferty zgodnie z Rozdziałem XV pkt 15.3. SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2)oświadczenie, zgodne z Rozdziałem VI pkt 6.2. SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3)odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV pkt 15.5. zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII pkt 7.1. SIWZ); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 4)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców oraz jeżeli nazwy tych podwykonawców są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące markę, typ i model oferowanego pojazdu; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy w oryginale

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach