Przetargi.pl
Dostawa wiat przystankowych i zamontowanie ich na wskazanych przystankach autobusowych na terenie miasta Radomia.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (048) 365 46 52 , fax. (048) 365 46 51
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
  ul. Traugutta 30/30A 30/30A
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. (048) 365 46 52, fax. (048) 365 46 51
  REGON: 67067056900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wiat przystankowych i zamontowanie ich na wskazanych przystankach autobusowych na terenie miasta Radomia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 13 szt. wiat przystankowych i zamontowanie ich na wskazanych przystankach autobusowych na terenie miasta Radomia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 442123215
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; 2) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 3) wykonali i dostarczyli Zamawiającemu w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wiaty lub obiekty o charakterze zbliżonym - porównywalnym z niniejszym zamówieniem o łącznej wartości co najmniej 300.000,- (słownie: trzysta tysięcy złotych). Minimum 2 z w/w dostaw o wartości co najmniej 50.000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda muszą być potwierdzone dokumentami (referencjami, opiniami) Zamawiających, iż zostały one wykonane należycie. Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie: - wymagania określone w pkt 1) z wyjątkiem przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp muszą być spełnione przez każdego z Wykonawców oferty wspólnej; - wymagania wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp oraz określone w pkt 2) i 3) muszą być spełnione wspólnie lub przez poszczególnych Wykonawców oferty wspólnej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Potwierdzenie spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi w oparciu o dokumenty i oświadczenia wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożone w trakcie postępowania. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły /spełnia - nie spełnia/. Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania przetargowego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia: 1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) wykaz ważniejszych dostaw wiat lub obiektów o charakterze zbliżonym - porównywalnym z niniejszym zamówieniem wraz z dokumentami (referencjami, opiniami) zamawiających potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wówczas wymagane dokumenty i oświadczenia winny być przedłożone przez: - poszczególnych uczestników oferty wspólnej, - ustanowionego pełnomocnika (lidera), stosownie do szczegółowych ustaleń specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty Wykonawca składa zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z późń. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ocena techniczna wiat i zastosowanych do ich wykonania materiałów
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mzdik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach