Przetargi.pl
Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Systemu Informatycznego - Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 624 413 , fax. 126 624 410
 • Data zamieszczenia: 2021-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  al. Mickiewicza 21
  31-120 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 624 413, fax. 126 624 410
  REGON: 18150000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://urk.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Systemu Informatycznego - Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Informatycznego – Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z zapewnieniem wsparcia i utrzymania oraz realizacją warsztatu z zakresu użytkowania Systemu. 2. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia w następujących etapach: 1)Etap I – „Zakup i dostawa licencji do Systemu”. 2) Etap II – „Wdrożenie, dostosowanie i konfiguracja Systemu”. 3) Etap III – „Organizacja i realizacja Warsztatu z zakresu użytkowania Systemu”. 3.Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zmawiającemu Gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy. 4. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. Wykonawca może w swojej ofercie wydłużyć minimalny okres gwarancji, na okres nie dłuższy niż 48 miesięcy. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji określają OPZ i wzór umowy. 5. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszego zamówienia świadczył będzie Zamawiającemu „Wsparcie techniczne” na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz we Wzorze umowy, w okresie do dnia 23.02.2023 roku lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w §4 ust. 2 pkt 4) umowy. 6. Szczegółowe zapisy dotyczące wsparcia technicznego określają OPZ i wzór umowy. 7. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2.1. do SIWZ, z którym Wykonawca ma obowiązek uważnie się zapoznać.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach