Przetargi.pl
Dostawa warzyw późnych i jabłek

Zakład Karny w Koronowie ogłasza przetarg

 • Adres: 86-010 Koronowo, ul. Bydgoska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0 52 382 22 11 , fax. 0 52 382 09 00
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Koronowie
  ul. Bydgoska 27
  86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0 52 382 22 11, fax. 0 52 382 09 00
  REGON: 31962900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: ZAKŁAD KARNY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw późnych i jabłek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Grupa 1: WARZYWA: 1. Pietruszka (korzeń) ( Pietruszka zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku ) – 4 000 kg, nomenklatura CPV:03221110-0, PN-85/R-75359; 2. Por ( Por zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku ) – 3 000 kg, nomenklatura CPV: 03221300-9, PN-R-75521 3. Seler (korzeń) ( Seler zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku ) – 7 000 kg, nomenklatura CPV: 03221110-0, PN-85/R-75359; 4. Marchew ( bez naci ) - ( Marchew zdrowa, czysta, sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych) – 19 000 kg, nomenklatura CPV: 03221112-4, PN-84/R-75358; 5. Buraki czerwone - ( Buraki czyste, o kształcie charakterystycznym dla odmiany i zabarwieniu przekroju ciemnoczerwonym, charakterystycznym dla odmiany ) – 15 000 kg, nomenklatura CPV: 03221111-7, PN-72/R-75360; 6. Kapusta biała ( Kapusta głowiasta biała, zdrowa, czysta, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych) – 11 000 kg, nomenklatura CPV:03221410-3, PN-72/R-75362; 7. Cebula ( Cebula zdrowa, czysta,sucha, nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych ) – 8 000 kg, nomenklatura CPV: 03221113-1, PN-87/R-75357; 8. Kapusta czerwona ( zdrowa, świeża, czysta , nienadmarznięta, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w skrzynkach od 10-30 kg ) – 4 000 kg, nomenklatura CPV: 03221410-3, Polska Norma: PN-72/R- 75362. Grupa 2: JABŁKA JADALNE Jabłka jadalne ( Jabłka słodko winne, jadalne, soczyste, zdrowe, czyste, nienadmarznięte, jednoodmianowe, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń mechanicznych ) – 10 000 kg, nomenklatura CPV: 03222321-9, PN-84/R-75024
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221110-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie, Wykonawca składa z ofertą podpisane oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do siwz)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,  do  złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie dokumentu: 1) aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015, poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach