Przetargi.pl
Dostawa warzyw i owoców

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. kard. Mieczysława Ledóchowskiego 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 5952100 , fax. 62 5952102
 • Data zamieszczenia: 2015-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. kard. Mieczysława Ledóchowskiego 1 1
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 62 5952100, fax. 62 5952102
  REGON: 00032032500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sw.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ziemniaki 54000,00 kg, Groch 350,00 kg, Fasola 500,00 kg, Marchew 13000,00 kg, Cebula 10000,00 kg, Pomidory szklarn. 3500,00 kg, Kapusta św. 10000,00 kg, Pieczarki św. 300,00 kg, Jabłka 1500,00 kg, Buraki czerw. 10000,00 kg, Selera 6000,00 kg, Pora 4000,00 kg, Ogórki św. 3500,00 kg, Kapusta kw. 8000,00 kg, Ogórki kw. 5000,00 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zp.sw.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach