Przetargi.pl
Dostawa warzyw i owoców

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4309587 , fax. 013 4309587
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza
  ul. Ks. J. Bielawskiego 18 18
  36-200 Brzozów, woj. podkarpackie
  tel. 013 4309587, fax. 013 4309587
  REGON: 00030447300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-brzozow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców, a w tym: 1) marchew 700 kg 2) pietruszka 150 kg 3) cebula 200 kg 4) buraki ćwikłowe 500 kg 5) czosnek 3 kg 6) kapusta czerwona 100 kg 7) kapusta biała 500 kg 8) kapusta kwaszona 130 kg 9) kapusta pekińska 150 kg 10) jabłka 1 gat. 600 kg 11) groch 30 kg 12) ogórek kwaszony 50 kg 13) seler 20 kg 14) pieczarki 40 kg 15) koperek suszony ( op. 20 g ) 100 op. 16) pietruszka suszona ( op. 20 g ) 100 op.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-brzozow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach