Przetargi.pl
Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie.

Nowy Teatr ogłasza przetarg

 • Adres: 02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 379 33 00 , fax. 22 379 33 01
 • Data zamieszczenia: 2020-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nowy Teatr
  ul. Madalińskiego 10/16
  02-513 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 379 33 00, fax. 22 379 33 01
  REGON: 14124532400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://nowyteatr.org/pl/bip/zamowienia-publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie. Przedmiot umowy obejmuje: 1) Nabycie przez Wykonawcę: a. 1 (słownie: jeden) wózka widłowego opisanego w pkt. I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; b. 1 (słownie: jeden) podnośnika nożycowego opisanego w pkt. II Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oddanie urządzeń opisanych w punkcie 1) Zamawiającemu do użytku na czas określony tj. od dnia wydania do dnia przeniesienia własności, 3) Przeniesienie własności urządzeń opisanych w punkcie 1), na Zamawiającego w dniu następującym po dniu, w którym upłynęło 36 miesięcy od dnia odbioru urządzeń, będących przedmiotem leasingu, pod warunkiem uiszczenia przez Zamawiającego ostatniej raty leasingowej wraz z ceną wykupu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach