Przetargi.pl
Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej elewatorowej

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, Obrońców Helu 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58/676-95-20 , fax. 58/676-95-21
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.
  Obrońców Helu 1
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 58/676-95-20, fax. 58/676-95-21
  REGON: 221803127
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zukwejherowo.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej elewatorowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowej zamiatarki ciągnionej elewatorowej.2. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE1 Rok produkcji min. 20222 Elementy zamiatarki napędzane hydraulicznie3 Własny zbiornik oleju4 Opróżnianie zbiornika hydrauliczne na prawą stronę na wysokości min. 2200 mm (umożliwiające wyładunek na przyczepę)5 Układ jezdny oś amortyzowana hamowana pneumatycznie – instalacja pneumatyczna dwuprzewodowa6 Instalacja hamulcowa pneumatyczna 2 przewodowa7 Hydrauliczny skręt dyszla8 Sposób mocowania do nośnika – dolny zaczep9 Szerokość robocza 2400-2700 mm10 Zasilanie elektryczne sterowania 12V – z akumulatora nośnika11 Zasilanie elektryczne nośnika oświetlenia 12 V – z gniazda 7-biegunowego12 Pojemność zbiornika zanieczyszczeń min. 3 m313 Dwa zbiorniki na wodę o łącznej pojemności wody min. 1120 dm314 Jedna szczotka walcowa L + dwie szczotki talerzowe boczne D15 Hydrauliczne pochylenie szczotki prawej16 Masa min. 3000 kg17 Podajnik zgrzebłowy transportujący śmieci do kosza18 Układ zraszania z pompą i dwoma zbiornikami wody z dyszami zraszającymi umieszczonymi przed szczotkami talerzowymi, szczotką walcową i nad przenośnikiem 19 Panel sterowniczy z kolorowym wyświetlaczem umieszczony w kabinie operatora pozwalający na sterowanie funkcjami zamiatarki takimi jak:- włączanie / wyłączanie zamiatania,- zmiana prędkości obrotowej szczotek,- ustawienie docisku szczotek talerzowych do podłoża,- otwieranie / zamykanie zbiornika,- włączanie / wyłączanie zraszania.- regulacja pochylenia prawej szczotki talerzowej,- uruchamianie wstecznego ruchu przenośnika.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42995000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy, tj.:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę fabrycznie nowej zamiatarki o wartości minimum 250.000,00 zł brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach