Przetargi.pl
DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH POJAZDÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO „GNIEWKOWO” SP. Z O.O.

Przedsiębiorstwo Komunalne "Gniwekowo" sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 88-140 Gniewkowo, ul. Kilińskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 3558451, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne "Gniwekowo" sp. z o.o.
  ul. Kilińskiego 9
  88-140 Gniewkowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 3558451, , fax. -
  REGON: 34034868800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH POJAZDÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO „GNIEWKOWO” SP. Z O.O.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest finansowanie w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch fabrycznie nowych pojazdów będących przedmiotem przetargów zorganizowanym przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. 2. Nowe pojazdy do 3,5 tony będą wykorzystywane na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Sp. z o.o. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty został w Załączniku nr I do SIWZ 4. Wymagania dodatkowe: 1) Wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanych pojazdów na terenie Polski, 2) Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny. 3) Serwis gwarancyjny musi znajdować się w odległości maksymalnie do 50 km od siedziby zamawiającego. 4) Przedmiot zamówienia winien być dostarczony przez Wykonawcę i na jego koszt do siedziby Zamawiającego mieszczącej się przy ul. 17 stycznia 22 Gniewkowo. 5) Wykonawca przeszkoli na własny koszt kierowców w siedzibie Zamawiającego w okresie nie dłuższym niż dni 2 od dostarczenia. 6) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru. Protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. 5. Okres gwarancji minimum 24 m –ce bez limitu kilometrów z możliwością przedłużenia. 6. Wymagania dotyczące leasingu: a) waluta leasingu: PLN. b) pierwsza wpłata (opłata wstępna) 10 % wartości zamówienia. c) okres leasingu: 59 miesięcy- 60 rata stanowy wykup. d) wartość końcowa wykupu – 10 % (po wpłacie której prawo własności przedmiotu zamówienia przechodzi na Zamawiającego). e) koszty ubezpieczenia pojazdów po stronie Zamawiającego f) wariant finansowania – raty stałe i oprocentowanie stałe. g) terminy płatności rat będą określone w umowie. h) na prośbę leasingodawców Zamawiający udostępni dokumenty niezbędne do złożenia oferty. i) zamawiający po zaakceptowaniu wyrazi zgodę na zawarcie umowy leasingu i ogólnych warunków umowy leasingowej na wzorze stosowanym przez Leasingodawcę. j) Wykonawca załączy do oferty wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu wraz z harmonogramem, k) leasing będzie zaproponowany osobno do każdego auta. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji przetargowej, zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane ,materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się ) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Informacje dodatkowe Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru nr 2 do SIWZ na zasadzie spełnia/ nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zawartość oferty – dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 1. Oferta musi zawierać: 1) formularz ofertowy wg załączonego do specyfikacji wzoru (zał. nr 1), 2) formularz techniczny – zał. A 3) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (zał. nr 2,3,5 ), 4) ogólnych warunków leasingu. 5) harmonogram płatności. 6) pełnomocnictwo 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do repre-zentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. . Oświadczenie składane przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 1) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.pk-gniewkowo.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z przykładową treścią załącznika nr 4 do SIWZ. 2) Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę na tę samą część zamówienia, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach