Przetargi.pl
Dostawa w formie leasingu finansowego sprzętu do zimowego utrzymania dróg

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 18-100 Łapy, ul. Płonkowska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 152 851 , fax. 857 152 851
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
  ul. Płonkowska 44
  18-100 Łapy, woj. podlaskie
  tel. 857 152 851, fax. 857 152 851
  REGON: 20074794500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zwiklapy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w formie leasingu finansowego sprzętu do zimowego utrzymania dróg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa w formie leasingu finansowego z opcją wykupu, fabrycznie nowego sprzętu do zimowego odśnieżania dróg, w postaci: • posypywarki piasku do samochodu ciężarowego – szt. 2; • posypywarki piasku do ciągnika - szt.1; • pługu odśnieżnego lemieszowego do ciągnika - szt. 1; • pługu odśnieżnego lemieszowego do ciężarówki - szt.1 Oferowany przez Wykonawcę Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, musi być kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, dostarczony z kompletem dokumentów umożliwiających użytkowanie na drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2018, poz.1990).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43313100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną