Przetargi.pl
Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowych komputerów oraz oprogramowania

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 279 293 , fax. 338 279 293
 • Data zamieszczenia: 2020-03-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  ul. Willowa 2
  43-309 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 338 279 293, fax. 338 279 293
  REGON: 72728961000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ath.bielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowych komputerów oraz oprogramowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych komputerów oraz oprogramowania finansowana na podstawie umowy leasingu finansowego na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy IPU – Załącznik nr 4 do SIWZ oraz zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym załączniki do SIWZ) w ramach projektu EU: „Opracowanie prototypu platformy prognozowania i monitorowania zanieczyszczeń powietrza”, Nr Umowy: POIR.04.01.01-00-0078/18-00, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach