Przetargi.pl
Dostawa używanego samochodu dostawczego z wysięgnikiem koszowym do 3,5 t.

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3-go Maja
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 8334637 , fax. 468 336 679
 • Data zamieszczenia: 2019-01-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
  ul. Konstytucji 3-go Maja 6
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 46 8334637, fax. 468 336 679
  REGON: 75014778000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa używanego samochodu dostawczego z wysięgnikiem koszowym do 3,5 t.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. wymagania techniczne dotyczące samochodu: - rodzaj pojazdu - samochód ciężarowy - przeznaczenie - specjalny - rok produkcji - nie starszy niż 2008 rok - ostatni udokumentowany przebieg - do 120 000km - liczba osi - 2 - napęd - przód - koła tylne - bliźniacze - rodzaj silnika - wysokoprężny - moc silnika - powyżej 100KM - skrzynia biegów - manualna - podnośnik koszowy - 2 osobowy - wysięg kosza - min. 12 m - udźwig kosza - min . 200 kg - norma emisji spalin - min. Euro 4 - cztery podpory hydrauliczne - dwa komplety kluczyków - koło zapasowe 2. Stan techniczny: - Pojazd w pełni sprawny technicznie z ważnymi badaniami technicznymi - Stan ogumienia - nowe lub zużycie nie większe niż 30 % - Pojazd nie może być powypadkowy - Aktualne badania UDT 3. Wymagania dodatkowe: - Pojazd zarejestrowany w Polsce posiadający stały dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu lub przygotowany do rejestracji ze wszystkimi opłatami. - Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy. - Wykonawca przed podpisaniem umowy zapewni Zamawiającemu dokonanie oględzin wraz z dokonaniem próby sprawności pojazdu i urządzeń. Zamawiający w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie są niezgodne z parametrami określonymi w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy, odstąpi od zakupu przedmiotu zamówienia. Z dokonanych oględzin zostanie sporządzony protokół będący podstawą zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: - wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ, - oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IX SIWZ. 2. W przypadku podpisania oferty (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami) przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach