Przetargi.pl
Dostawa urządzenia medycznego OCT 3D - do spektralnej koherentnej tomografii optycznej” na potrzeby Filii Zamawiającego w Ełku

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-049 Lublin, Al. Racławickie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 183 203 , fax. 261 183 203
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
  Al. Racławickie 23
  20-049 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 203, fax. 261 183 203
  REGON: 43102223200011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzenia medycznego OCT 3D - do spektralnej koherentnej tomografii optycznej” na potrzeby Filii Zamawiającego w Ełku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa urządzenia medycznego OCT 3D - do spektralnej koherentnej tomografii optycznej” na potrzeby Filii Zamawiającego w Ełku”.Przedmiot zamówienia obejmuje rozładunek, wniesienie, montaż, zainstalowanie i uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem personelu zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wraz z tabelą paramaterów granicznych i oceny jakościowej stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza SIWZ wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy z Wykonawców ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe w wysokości sumy kwot wskazanych dla zadań, w których Wykonawca przystępuje do postępowania odpowiednio na kwotę: 5 000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art.45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr 59 1130 1206 0028 9003 4420 0003 BGK, z dopiskiem: „DZP/PN/27/2019 – „Dostawa urządzenia medycznego OCT 3D - do spektralnej koherentnej tomografii optycznej” na potrzeby Filii Zamawiającego w Ełku” - wadium”. Wykonawca powinien złożyć w ofercie dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uznaje się datę i czas uznania rachunku Zamawiającego, w terminie składania ofert. Oferty bez dowodu wniesienia wadium (w przypadku wadium w innej formie niż pieniądzu) nie będą rozpatrywane. UWAGA: w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć w/w dokumenty w oryginale. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą. 1.1.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 2.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z art.46 ust.1,1a, 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a ustawy Pzp. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy. 3.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z art.46 ust.3 ustawy Pzp. 4.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art.46 ust.4a. i ust.5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Dokumenty składające się na ofertę (oświadczenia i dokumenty): Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców : a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazane w: Rozdz. IV.1 ppkt. 1.1 niniejszej SIWZ – oraz jeżeli dotyczy wskazane w: Rozdz. IV.1. ppkt.1.2, 1.3, 1.4 – wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ, b) Wypełniony i podpisany „Formularz Oferta Wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, c) Wypełniony „Formularz cenowy” według kosztów usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. d) Prawidłowo wypełnione tabele parametrów granicznych i oceny jakościowej oraz warunków gwarancji z podaniem dokładnej wartości oferowanych parametrów przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 3 do SIWZ, dla każdego z parametrów/ cech, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego, jako „maksymalnie”, „minimalnie” należy podać dokładną wartość oferowanych parametrów przez Wykonawcę (wypełnić kolumnę oznaczoną „Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę”). Oferty z produktami nie spełniającymi wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone. Brak wypełnienia choćby jednego wiersza w kolumnie: „Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę” w tabeli parametrów granicznych umieszczonej w załączniku nr 3 do SIWZ (jak również brak wpisania informacji we właściwych opisowi parametru jednostkach miary lub rodzajowi danych) spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego, iż oferta w zakresie nie opisanego parametru nie spełnia warunków granicznych określonych przez Zamawiającego, ze skutkiem odrzucenia oferty, natomiast w odniesieniu do parametrów podlegających dodatkowo ocenie jakościowej brak wypełnienia w kolumnie „Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę” spowoduje przyznanie 0 punktów dla ocenianego parametru. e) Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim w formie materiałów informacyjnych, prospektów, katalogów, folderów, itp. dla każdego z elementów oferowanego asortymentu określonego nie zawierające informacji sprzecznych z informacjami podanymi w załącznikach do SIWZ, f) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – wzór załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach