Przetargi.pl
dostawa urządzeń zabawowych

Gmina Zduńska Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Zielona 30
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8234129 , fax. 43 8232750
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zduńska Wola
  ul. Zielona 30 30
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 43 8234129, fax. 43 8232750
  REGON: 73093444700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugzw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa urządzeń zabawowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa urządzeń zabawowych wraz z ich montażem, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, na terenach komunalnych Gminy Zduńska Wola w miejscowościach: Biały Ług, Henryków, Korczew, Wojsławice. Szczegółowy opis i wykaz urządzeń wraz ze zdjęciami poglądowymi zawarty jest w załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 375000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 400,00 PLN (czterysta złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdunskawola.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach