Przetargi.pl
Dostawa urządzeń medycznych w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP17/2020/II

Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, Lęborska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 228 500, , fax. 59 822 39 90
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.
  Lęborska 13
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 598 228 500, , fax. 59 822 39 90
  REGON: 22079963600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-bytow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń medycznych w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP17/2020/II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych w trzech niżej wymienionych pakietach: Pakiet 1- Kardiomonitor CPV 33195110-7 9 (Załącznik nr 1A do SIWZ) Pakiet 2 - Respiratory CPV 33157400-9 Respirator I (Załącznik nr 1B do SIWZ) Respirator II (Załącznik nr 1C do SIWZ) Powyższe pakiety obejmujące przedmiot zamówienia zostały wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz ofertowy", a szczegółowo opisane pod względem wymagań technicznych (granicznych i ocenianych) w załącznikach nr 1a -1c do SIWZ „Parametry techniczno - użytkowe", stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty załączników nr 1a-1c z wypełnionymi wszystkimi pozycjami dotyczącymi oferowanych parametrów przedmiotu zamówienia. Parametry graniczne przedmiotu zamówienia określone w załącznikach nr 1a-1c do SIWZ stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku braku danych oferowanego przedmiotu zamówienia dotyczących warunków granicznych lub ocenianych Zamawiający uzna, że w oferowane urządzenie nie spełnia danego parametru. 2.Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony, zainstalowany, uruchomiony i zintegrowany z systemem informatycznym Zamawiającego przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego na jego koszt i ryzyko. 3. Oferowane urządzenia medyczne muszą być fabrycznie nowe dopuszczone do obrotu na polskim rynku i posiadać świadectwa i certyfikaty, o ile wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 4. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń medycznych w terminie 10 dni od daty instalacji urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia według wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach