Przetargi.pl
Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 720 366 , fax. 225 720 363
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  ul. Żwirki i Wigury 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 720 366, fax. 225 720 363
  REGON: 28891700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu,pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i instruktaż w zakresie obsługi urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1 – destylator, 2) Pakiet 2 – stół antywibracyjny, 3) Pakiet 3 – mieszadło laboratoryjne. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 3” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki od nr 2.1 do nr 2.3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach