Przetargi.pl
Dostawa urządzeń firewall i analizatora zdarzeń oraz utrzymanie/wsparcie techniczne tych elementów, wykonywane przez 12 miesięcy

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ogłasza przetarg

 • Adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4921134, 4921135 , fax. 224 921 149
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  Al. Jerozolimskie 181 C
  02-222 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4921134, 4921135, fax. 224 921 149
  REGON: 15524960100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.urpl.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń firewall i analizatora zdarzeń oraz utrzymanie/wsparcie techniczne tych elementów, wykonywane przez 12 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: a) dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie w infrastrukturze zamawiającego w terminie określonym w przez wykonawcę w ofercie, trwającym nie dłużej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, urządzeń składających się na klaster brzegowych urządzeń bezpieczeństwa sieciowego (dalej „System”), w skład którego wchodzą: 2 szt. urządzeń firewall, analizator ruchu sieciowego oraz dostęp do wskaźników IoC dla analizatora ruchu sieciowego na czas określony przez wykonawcę w ofercie, trwający nie krócej niż 1 rok i nie dłużej niż 3 lata, licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru Systemu, a także udzielenie licencji na oprogramowanie działające na urządzeniach tworzących System na czas nieokreślony; b) świadczenie usług w zakresie utrzymania/wsparcia technicznego Systemu w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru, a także sporządzenie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej Systemu. Wymagane parametry techniczne, funkcjonalne, serwisowe Systemu oraz dotyczące usług w zakresie wsparcia Systemu i gwarancji na te usługi, opisano w załączniku nr 1a do SIWZ, który pozostaje w ścisłym związku z ISTOTNYMI POSTANOWIENIAMI UMOWY, określonymi w załączniku nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenia zamówienia, zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium o równowartości 4 000 PLN (słownie złotych: cztery tysiące). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: • pieniądz wpłacony przelewem na rachunek bankowy zamawiającego NRB 19 1010 1010 0094 1013 9120 0000 • poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym • gwarancje bankowe • gwarancje ubezpieczeniowe • poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (PZP). O wpłaceniu wadium przelewem decyduje zaksięgowanie wymaganej kwoty na ww. rachunku zamawiającego, najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz musi być ważne w terminie związania ofertą, który upływa 30 września 2020 r. Zwrot wadium regulują przepisy art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 PZP, natomiast zatrzymanie wadium przez zamawiającego następuje w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadanie tytułu/statusu partnera producenta oferowanego Systemu, aktualnego/ważnego na dzień złożenia dokumentu dowodzącego posiadanie takiego statusu, a w przypadku wykonawcy realizującego zamówienie – w całym okresie umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach