Przetargi.pl
Dostawa urządzeń Endress+Hauser na oczyszczalnię ścieków w Chrzanowie Dużym

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 556 177 , fax. 227 241 129
 • Data zamieszczenia: 2020-12-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  ul. Cegielniana 4
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 227 556 177, fax. 227 241 129
  REGON: 14171723700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zwik-grodzisk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń Endress+Hauser na oczyszczalnię ścieków w Chrzanowie Dużym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń Endress+Hauser na oczyszczalnię ścieków w Chrzanowie Dużym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31000000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach