Przetargi.pl
Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej.

Stacja Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Ul. Paderewskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 414 520 , fax. 598 414 520
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stacja Pogotowia Ratunkowego
  Ul. Paderewskiego 5
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 598 414 520, fax. 598 414 520
  REGON: 77154959400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pogotowie.slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku urządzeń do kompresji klatki piersiowej, o parametrach technicznych zgodnych z treścią specyfikacji. 2.Zamawiający wymaga zaoferowania nowych urządzeń, z datą produkcji minimum 2020 roku. 3.Oferowane urządzenia muszą spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać Deklarację Zgodności z Normą PN-EN 1789:2007+A2:2014 potwierdzającą możliwość przewożenia i pracy urządzeń w ambulansie medycznym. 4.Oferowane wyroby medyczne winne spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679). 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Przedstawione w załączniku parametry są bezwzględnie wymagane pod rygorem odrzucenia oferty. 6.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 9.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 10.Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 11.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 12.Przy wszelkich odwołaniach w nin. specyfikacji do polskiej normy PN-EN 1789+A2, należy czytać odpowiednio „lub normy równoważnej”. 13.Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach