Przetargi.pl
DOSTAWA UBRAŃ ROBOCZYCH, UBRAŃ ROBOCZYCH OCIEPLANYCH, ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ INDYWIDUALNYCH ŚRODKÓW OCHRONY.

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Okólna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 43 35 40, , fax. 261 43 36 60
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Okólna 37
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 43 35 40, , fax. 261 43 36 60
  REGON: 34090172500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.12wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA UBRAŃ ROBOCZYCH, UBRAŃ ROBOCZYCH OCIEPLANYCH, ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ INDYWIDUALNYCH ŚRODKÓW OCHRONY.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest – Dostawa ubrań roboczych, ubrań roboczych ocieplanych, odzieży roboczej oraz indywidualnych środków ochrony, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego n/w asortyment: 2.1. Ubranie robocze, w ilości 450 kompletów; 2.2. Ubranie robocze ocieplane, w ilości 65 kompletów; 2.3. Koszulka typu POLO damska z krótkimi rękawami, w ilości 30 sztuk; 2.4. Koszulka typu POLO męska z krótkimi rękawami, w ilości 100 sztuk; 2.5. Koszula robocza flanelowa, w ilości 200 sztuk; 2.6. Czapka robocza letnia, w ilości 150 sztuk; 2.7. Czapka robocza ocieplona, w ilości 60 sztuk; 2.8. Kurtka zimowa pracownika, w ilości 15 sztuk; 2.9. Kurtka przeciwdeszczowa, w ilości 20 sztuk; 2.10. Kamizelka ostrzegawcza, w ilości 300 sztuk; 2.11. Ubranie kwasoochronne; w ilości 2 kompletów; 2.12. Rękawice olejoodporne, w ilości 400 par; 2.13. Rękawice robocze pięciopalcowe wzmacniane skórą, w ilości 2200 par; 2.14. Półmaska przeciwpyłowa jednorazowa, w ilości 200 sztuk; 2.15. Płaszcz drelichowy, w ilości 200 sztuk; 2.16. Rękawice bawełniane dla archiwistów, w ilości 200 par; 2.17. Rękawice bawełniane nakrapiane dla archiwistów, w ilości 200 par; 2.18. Skarpetki koloru białego, w ilości 500 par; 2.19. Koszulka z krótkimi rękawami koloru białego, w ilości 300 sztuk; 2.20. Kombinezon ochronny do piaskowania, w ilości 2 sztuk; 2.21. Ubranie antyelektrostatyczne, w ilości 20 kompletów; 2.22. Ubranie elektrostatyczne ocieplane, w ilości 10 kompletów 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 3.1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 3.1.1. Część nr 1 – Dostawa ubrań roboczych, ubrań roboczych ocieplanych, zgodnie z poniższym: 3.1.1.1. Ubranie robocze, w ilości 450 kompletów; 3.1.1.2. Ubranie robocze ocieplane, w ilości 65 kompletów. 3.1.2. Część nr 2 - Dostawa odzieży roboczej oraz indywidualnych środków ochrony, zgodnie z poniższym: 3.1.2.1. Koszulka typu POLO damska z krótkimi rękawami, w ilości 30 sztuk; 3.1.2.2. Koszulka typu POLO męska z krótkimi rękawami, w ilości 100 sztuk; 3.1.2.3. Koszula robocza flanelowa, w ilości 200 sztuk; 3.1.2.4. Czapka robocza letnia, w ilości 150 sztuk; 3.1.2.5. Czapka robocza ocieplona, w ilości 60 sztuk; 3.1.2.6. Kurtka zimowa pracownika, w ilości 15 sztuk; 3.1.2.7. Kurtka przeciwdeszczowa, w ilości 20 sztuk; 3.1.2.8. Kamizelka ostrzegawcza, w ilości 300 sztuk; 3.1.2.9. Ubranie kwasoochronne; w ilości 2 kompletów; 3.1.2.10. Rękawice olejoodporne, w ilości 400 par; 3.1.2.11. Rękawice robocze pięciopalcowe wzmacniane skórą, w ilości 2200 par; 3.1.2.12. Półmaska przeciwpyłowa jednorazowa, w ilości 200 sztuk; 3.1.2.13. Płaszcz drelichowy, w ilości 200 sztuk; 3.1.2.14. Rękawice bawełniane dla archiwistów, w ilości 200 par; 3.1.2.15. Rękawice bawełniane nakrapiane dla archiwistów, w ilości 200 par; 3.1.2.16. Skarpetki koloru białego, w ilości 500 par; 3.1.2.17. Koszulka z krótkimi rękawami koloru białego, w ilości 300 sztuk; 3.1.2.18. Kombinezon ochronny do piaskowania, w ilości 2 sztuk; 3.1.2.19. Ubranie antyelektrostatyczne, w ilości 20 kompletów; 3.1.2.20. Ubranie elektrostatyczne ocieplane, w ilości 10 kompletów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: dla części nr 1 – 2 000,00 (słownie: dwa tysiące złotych) dla części nr 2 – 1 500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w NBP nr rachunku 71 1010 1078 0104 3213 9120 2000 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu o numerze referencyjnym P/19/IW/19 oraz wskazaniem numeru części, którego wadium dotyczy”.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach