Przetargi.pl
Dostawa ubiorów służbowych oraz odzieży roboczej dla pracowników Kancelarii Sejmu

Kancelaria Sejmu ogłasza przetarg

 • Adres: 00-902 Warszawa, Wiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48226942234 , fax. +48226941149
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kancelaria Sejmu
  Wiejska 4/6/8
  00-902 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226942234, fax. +48226941149
  REGON: 00110334000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sejm.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kancelaria Sejmu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ubiorów służbowych oraz odzieży roboczej dla pracowników Kancelarii Sejmu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa ubiorów służbowych oraz odzieży roboczej dla pracowników Kancelarii Sejmu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z Formularzem oferty zamieszczonym w Rozdziale III SIWZ i powinna zawierać Formularz(-e) asortymentowo – cenowy(-e) zgodnie z Załącznikami nr 1 (A, B, C, D, E i F) do Formularza oferty. Do oferty każdy Wykonawca powinien dołączyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 2), 2) wzory ubiorów służbowych oraz odzieży roboczej, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla części postępowania - opisane w pkt 5.2 Rozdziału I SIWZ, 3) pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu, rejestrowego Wykonawcy, które Zamawiający może pobrać za pomocą bezpłatnej, ogólnodostępnej bazy danych wskazanej przez Wykonawcę (pełnomocnictwo Wykonawca składa w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - informacje o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w formie pisemnej (zgodnie z pkt 5.4 Rozdziału I SIWZ), 5) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom - wskazanie przez Wykonawcę tych części zamówienia - w formie pisemnej. Nazwy firm podwykonawców Wykonawca podaje odpowiednio w Załączniku nr 2 Rozdział III SIWZ. 6) Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 Rozdział III SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach