Przetargi.pl
Dostawa trzech Centrów Obróbczych do Laboratorium Obrabiarek CNC Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu wraz ze szkoleniem personelu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7573674, 7679505 , fax. 062 7679506
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
  ul. Nowy Świat 4 4
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7573674, 7679505, fax. 062 7679506
  REGON: 25093876400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa trzech Centrów Obróbczych do Laboratorium Obrabiarek CNC Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu wraz ze szkoleniem personelu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk fabrycznie nowym obrabiarek sterowanych numerycznie . 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje : 2.1 Dostawę sprzętu tj. zakup, transport, rozpakowanie, ustawienie przedmiotowego sprzętu w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, w hali Laboratorium Obrabiarek CNC, przy ul. Poznańskiej 201-205. Pomieszczenie laboratorium ma wysokość 2,70 m. Wymiary okna bramy wjazdowej do hali : - wysokość ; 2,05 m, - szerokość ; 2,30 m. 2.2 Instalację, sprawdzenie i uruchomienie przedmiotowego sprzętu. 2.3 Szkolenie personelu z obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie , w języku polskim, w terminie do 30 dni od zakończenia dostawy. Grupa szkoleniowa nie może przekroczyć 4- 5 osób . 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy został określony w Specyfikacji Technicznej - załącznik nr 1( a,b,c) do SIWZ, po wypełnieniu do oferty. Opis ten zawiera parametry wymaganie przez Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się wskazanie: nazwy, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, to podano to jako przykładowe mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i określające standard techniczny i jakościowy. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za ofertę równoważna zostanie uznana oferta, w której zaoferowane produkty co najmniej spełniają wszystkie parametry techniczne i jakościowe przedmiotowego sprzętu. 5. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kol. 4 Specyfikacji Technicznej , w każdej pozycji , danych dotyczących oferowanych produktów w zakresie tam wyszczególnionym, tzn. należy wpisać w przypadku spełnienia parametrów - tak , a nie w przypadku niespełnienia. Oferowany produkt musi spełniać wszystkie wymienione parametry. W przypadku nie spełnienia wszystkich parametrów oferta zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art.89 ust.1 pkt.2, ustawy . 6. Wykonawca udzieli co najmniej 18 miesięcznej gwarancji , licząc od terminu odbioru końcowego oraz zapewni szkolenie personelu Zamawiającego oraz serwisowanie wszystkich komponentów i całości dostawy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. 7. Oferowany sprzęt musi posiadać deklarację zgodności CE i być oznaczony tym znakiem. Właściwe dokumenty ( zaświadczenia podmiotu potwierdzające spełniane normy jakościowej) zostaną dostarczone wraz z dostawą i załączone do dokumentów odbiorowych sprzętu. Brak tych dokumentów spowoduje nie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru. 8. Zamawiający wymaga aby producent obrabiarek posiadał system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001:2008 - potwierdzony stosownym certyfikatem, który Wykonawca przedstawi zamawiającemu wraz z dostawą sprzętu, przed podpisaniem protokołu odbioru. Brak tego dokumentu spowoduje nie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru. 9. Wszystkie koszty związane z dostawą , transportem, ustawieniem, montażem , instalacją i uruchomieniem sprzętu oraz szkoleniem personelu , pokryje Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 426320005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Szkolenie personelu Zamawiającego
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.kalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną