Przetargi.pl
Dostawa trofeów na potrzeby imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu.

Gdański Ośrodek Sportu ogłasza przetarg

 • Adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 524 34 73 , fax. 058 524 34 93
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Ośrodek Sportu
  ul. Traugutta 29
  80-221 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 524 34 73, fax. 058 524 34 93
  REGON: 58922800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sportgdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa trofeów na potrzeby imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa trofeów na potrzeby imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu, odpowiednio: część nr 1 – puchary 1) 192 szt. kompletów pucharów (komplet: I, II, III miejsce), 2) 92 szt. kompletów pucharów (komplet: I, II, III miejsce), 3) 7 kompletów pucharów (komplet: I, II, III, IV miejsce) część nr 2 – medale 300 sztuk medali (trzy wzory po 100 szt.) część nr 3 – statuetki 1) 96 szt. statuetek małych „piłkarz” , 2) 8 szt. statuetek dużych „piłkarz”, 3) 7 szt. statuetek „bramkarz”, 4) 7 szt. statuetek „strzelec”. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, został określony Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Wzoru Umowy (zał. nr 2 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39298700-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w wysokości zależnej od części zamówienia, odpowiednio: 1) część nr 1 – puchary – 500,00 PLN 2) część nr 2 – medale – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 3) część nr 3 – statuetki - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 359 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach