Przetargi.pl
Dostawa towarów użytkowych dla pracowników SP ZOZ Garwolin (realizacja w formie talonów towarowych)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 08-400 Garwolin, ul. Lubelska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 6844700 w.619; 684 37 08 , fax. 25 6844700 w.619; 684 37 08
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Lubelska 50
  08-400 Garwolin, woj. mazowieckie
  tel. 25 6844700 w.619; 684 37 08, fax. 25 6844700 w.619; 684 37 08
  REGON: 71235395400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozgarwolin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa towarów użytkowych dla pracowników SP ZOZ Garwolin (realizacja w formie talonów towarowych)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów użytkowych dla pracowników zatrudnionych w SP ZOZ w Garwolinie (realizacja za pośrednictwem talonów towarowych w formie papierowej) o łącznej wartości nominalnej 208 180,00 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem: 1 000 szt. talonów o nominałach po 100 zł; 1 800 szt. talonów o nominałach po 50 zł; 600 szt. talonów o nominałach po 20 zł; 618 szt. talonów o nominałach po 10 zł. 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:  zapewnienie różnorodności towarów, m.in. artykuły spożywcze, artykuły gospodarstwa domowego, środki czystościowe;  realizacja talonów w punktach handlowych na terenie miasta Garwolin i okolic, wskazanych w ofercie Wykonawcy (pod pojęciem okolice Garwolina należy rozumieć miejscowości położone w promieniu 15 km od siedziby Zamawiającego);  termin ważności talonów co najmniej do 31 marca 2020 roku;  nominały po 10,00 zł, 20,00 zł i 50,00 zł i 100,00 zł;  papierowa forma talonów;  koszt dostawy talonów ponosi Wykonawca;  możliwość płatności w trzech ratach. 3. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 30199750-2 Talony. 4. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1010, 1649 – t. j.) Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych rabatów i upustów w cenie talonów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz nr 1 (oświadczenie) Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia – załącznik 1 do SIWZ. 2. Formularz nr 2 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 - t. j.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). 3. Formularz nr 3 – wykaz podwykonawców – załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Formularz „OFERTA”. 5. Parafowany na każdej stronie formularz umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Lista punktów handlowych realizujących talony na terenie miasta Garwolin i okolic – załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Liczba punktów handlowych realizujących talony na terenie miasta Garwolin i okolic – załącznik nr 6 do SIWZ. 8. Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Oświadczenie – obowiązki informacyjne RODO – załącznik nr 8 do SIWZ. 10. Ewentualne pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach