Przetargi.pl
Dostawa tonerów, kaset atramentowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych

Najwyższa Izba Kontroli ogłasza przetarg

 • Adres: 02-056 Warszawa, Filtrowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 445 000, , fax. 22 4445415
 • Data zamieszczenia: 2019-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Najwyższa Izba Kontroli
  Filtrowa 57
  02-056 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 445 000, , fax. 22 4445415
  REGON: 52000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nik.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Naczelny organ kontroli państwowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tonerów, kaset atramentowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 dostawa fabrycznie nowych tonerów, kaset atramentowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych, 1.2 zapewnienie przez Wykonawcę odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych przez uprawniony podmiot. 2. Równoważność – Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 2.1 Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 5 ustawy PZP „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy (…) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”. 2.2 Opis równoważności znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia Zamawiającemu równoważności oferowanego produktu w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego. 2.3 W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, informacja o tym musi znaleźć się w ofercie. Odpowiednie informacje należy wpisać w kolumnie nr 4 Tabeli w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca dostarczy, na żądanie Zamawiającego, egzemplarze testowe oferowanych produktów równoważnych, zgodnie z opisem w pkt VI.2.3 SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w: 3.1 Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (dokument określa wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia, zawiera opis równoważności oraz wzór Karty przekazania odpadów), 3.2 Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza oferty (dokument określa wymagania Zamawiającego w zakresie określonych parametrów), 3.3 Załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór umowy Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy wraz z załącznikami. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. Siedziba Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa. 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 5.1 Dostawy: 1) pierwsza dostawa – w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy, 2) następne dostawy – sukcesywnie do dnia 13 grudnia 2019 r., nie częściej niż raz w miesiącu, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia, lub do wyczerpania kwoty umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze. 5.2 Zapewnienie przez Wykonawcę usługi odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych przez uprawniony podmiot – w terminie do dnia 31.12.2021 r. (nie częściej niż raz na kwartał, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od wezwania przekazanego faksem lub emailem przez Zamawiającego). 5.3 Umowa zostanie zawarta na okres: 1) od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 7 ust. 1 umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze – w zakresie dostaw tonerów, kaset atramentowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych, 2) od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. – w zakresie zapewnienia przez Wykonawcę odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych przez uprawniony podmiot.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu, BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór wg Załącznika nr 5 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach