Przetargi.pl
Dostawa testów psychologicznych na potrzeby projektu "UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, POWR.03.05.00-00-Z303/17 (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części)

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8294440, , fax. 61 8294012
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8294440, , fax. 61 8294012
  REGON: 12933300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testów psychologicznych na potrzeby projektu "UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, POWR.03.05.00-00-Z303/17 (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów psychologicznych na potrzeby projektu "UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, POWR.03.05.00-00-Z303/17. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi: 1. Dostawa testów psychologicznych Wspólny Słownik Zamówień: 22000000-0 Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2a do SIWZ. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 2a. 2. Dostawa testów psychologicznych Wspólny Słownik Zamówień: 22000000-0 Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2b do SIWZ. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 2b. Oferta musi uwzględniać wszystkie pozycje załącznika nr 2a i/lub 2b do SIWZ. Oferty niekompletne zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów opisu istotnych warunków zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko do Wydziału Psychologii i Kognitywistyki, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań. Wykonawca zapewni dostęp do testów będących przedmiotem umowy za pośrednictwem platformy do badań komputerowych, która umożliwia przeprowadzenie badania, obliczanie wyników, odniesienie ich do norm, wygenerowanie i wydrukowanie raportu z badania. W celu uzyskania dostępu do testów będących przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednie kody licencji. Kody zostaną przekazane w formie elektronicznej. Cena oferty musi zawierać koszty dostawy, m.in. transportu przedmiotu zamówienia, koszt rozładunku i wniesienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - część 1 – 2.600,00 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100), - część 2 – 600,00 PLN ( słownie: sześćset złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 24 1090 1362 0000 0001 3652 2885; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2020, poz. 299).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony formularz ofertowy, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – załącznik nr 1 do SIWZ - dla każdej części osobno; 2. wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2a i/lub 2b do SIWZ; 3. oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ; 4. oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 3a (jeżeli dotyczy); 5. dowód wniesienia wadium; 6. pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach