Przetargi.pl
Dostawa testów lekooporności bakterii.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. Cypriana Kamila Norwida 25
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 320 54 28
 • Data zamieszczenia: 2023-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
  ul. Cypriana Kamila Norwida 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 320 54 28
  REGON: 000001867
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.upwr.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testów lekooporności bakterii.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa testów lekooporności bakterii w ramach zadania VA2 Odczynniki i materiały w projekcie pt „Wdrożenie innowacyjnych elementów technologicznych w procesie wylęgu kaczek w celu ograniczenia zagrożeń mikrobiologicznych i poprawy jakości zdrowotnej i dobrostanu lężonych piskląt”.2. VA2 grupa 3 testy lekooporności bakterii- ilość poz. : 4Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ pn.: „Arkusz asortymentowo-cenowy”.3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się dokumencie pn. „Projektowane postanowienia umowy” dalej: „Wzór umowy”, stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.4. Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i atesty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 6 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizował co najmniej jedną dostawę odczynników o wartości minimum 100 000 zł brutto.Wyjaśnienie:a) przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie wartość dostaw wykonanych w ramach jednej umowy;b) przez odczynniki rozumie się wszelkie odczynniki: do biologii molekularnej, do biologii komórkowej, rekombinowane białka oraz peptydy, odczynniki do izolacji, wykrywania oraz znakowania cząsteczek, odczynniki do detekcji oraz diagnostyki, podstawowe związki chemiczne do zastosowań laboratoryjnych, odczynniki chemiczne o czystości nieanalitycznej, odczynniki chemiczne do wysoko wyspecjalizowanych zastosowań badawczych, metale szlachetne i ich sole, związki chemiczne do zastosowań fotooptycznych, żele krzemionkowe, wypełnienia kolumn, wymieniacze jonowe itp., surowce farmaceutyczne i inne wyżej niesklasyfikowane związki chemiczne lub ich mieszaniny wykorzystywane w pracy laboratoryjnej,c) okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;d) do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia (przez dwóch lub więcej Wykonawców) Zamawiający uzna wymagany warunek określony w pkt 1.4. powyżej za spełniony, jeżeli spełni go co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.3. Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy Pzp oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.4. powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.4.1. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 podmiot udostępniający zasoby musi w odniesieniu do warunku określonego w pkt 1.4 powyżej spełnić go samodzielnie.4.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.4.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.4.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziałuw postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.4.5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-05-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach