Przetargi.pl
Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków dezynfekcyjnych

Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową ogłasza przetarg

 • Adres: 15-879 Białystok, Stołeczna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 445 271 , fax. 857 423 630
 • Data zamieszczenia: 2021-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
  Stołeczna 2B
  15-879 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 445 271, fax. 857 423 630
  REGON: 50206760000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.std.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów i odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa środków dezynfekcyjnych w ilościach i asortymencie określonym w Załączniku nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo- cenowy, z podziałem na części: - Część Nr 1 - odczynniki do diagnostyki bakteriologicznej z dzierżawą analizatora; - Część Nr 2 - odczynniki do diagnostyki HIV i Toksoplasma gondii;- Część Nr 3 - odczynniki i dzierżawa urządzeń do detekcji 7 patogenów przenoszonych drogą płciową metodą Real- time-PCR; - Część Nr 4 - testy VDRL przesiewowe do diagnostyki kiły; - Część Nr 5 - testy TPHA swoiste do diagnostyki kiły; - Część Nr 6 - podłoże do hodowli Trichomonas vaginalis; - Część Nr 7 - test immunoenzymatyczny do wykrywania przeciwciał przeciw Chlamydia trachomatis w surowicy krwi; - Część Nr 8 - dopełniacz liofilizowany świnki morskiej i surowice diagnostyczne; - Część Nr 9 - podłoża do diagnostyki mikologicznej i oznaczania mechanizmów oporności; Część Nr 10 - krążki do oznaczania lekowrażliwości i szczepy wzorcowe; - Część Nr 11 - środki dezynfekcyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach