Przetargi.pl
Dostawa testów ELISA do diagnozowania Enzootycznej Białaczki Bydła oraz choroby Aujeszkyego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 93-569 Łódź, Proletariacka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +42 6351400, , fax. +42 6351432
 • Data zamieszczenia: 2019-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
  Proletariacka 2/6
  93-569 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +42 6351400, , fax. +42 6351432
  REGON: 92516000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.bip.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testów ELISA do diagnozowania Enzootycznej Białaczki Bydła oraz choroby Aujeszkyego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa testów ELISA do diagnozowania Enzootycznej Białaczki Bydła oraz choroby Aujeszkyego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części i jest szczegółowo opisany w załącznikach 1-3 SIWZ. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub na wybraną część. Oferta dla swojej ważności w danej części musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje w ramach części. 4. Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie partiami, sukcesywnie od dnia obowiązywania umowy w miarę potrzeb Zamawiającego, na podstawie jego pisemnych zamówień przesyłanych faxem/emailem. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem do miejsca realizacji zamówienia wskazanego w punkcie 5.2, wnieść go i rozładować. 6. W cenie przedmiotu zamówienia zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 7. Dostawa odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy zamówienia. 8. Zamówienie o wartości szacunkowej nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141625-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę (y) niewymienioną (e) w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach