Przetargi.pl
dostawa testów do PCR

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny ogłasza przetarg

 • Adres: 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5421268 , fax. 022 5421268
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny
  ul. Chocimska 24 24
  00-791 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5421268, fax. 022 5421268
  REGON: 00028846100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pzh.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa testów do PCR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa do NIZP-PZH testów do PCR wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym Załączniku nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę testów z wniesieniem pod wskazane miejsce i z ubezpieczeniem do siedziby Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336940001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pzh.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach