Przetargi.pl
Dostawa testów diagnostycznych do NIZP-PZH

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny ogłasza przetarg

 • Adres: 00-791 Warszawa, Chocimska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48(22)8497612 , fax. +48 (22)5421268
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny
  Chocimska 24
  00-791 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48(22)8497612, fax. +48 (22)5421268
  REGON: 00028846100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzh.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa testów diagnostycznych do NIZP-PZH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Część nr. 1: testy do diagnostyki odczyny immunoenzymatyczne (ilość gwarantowana - 28 op, ilość opcjonalna - 3 op.). Część nr 2: testy diagnostyczne anty-legionella (ilość gwarantowana - 7 op. ilość opcjonalna - 3 op.). Część nr. 3: testy do diagnostyki Rickettsia, Chlamydia, Anaplasma, Bartonella (ilość gwarantowana - 30 op. ilość opcjonalna - 9 op.). Część nr 4: Testy do oznaczania endotoksyn w szczepionkach (ilość gwarantowana - 3 op. ilość opcjonalna - 1 op.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33694000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu (w poszczególnych częściach). W stosownej sytuacji wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach