Przetargi.pl
Dostawa szczepionki przeciw grypie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Miejskiego Ośrodka Zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce ogłasza przetarg

 • Adres: 05-220 Zielonka, ul. Mickiewicza 18
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7610490 , fax. 022 7610488
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce
  ul. Mickiewicza 18 18
  05-220 Zielonka, woj. mazowieckie
  tel. 022 7610490, fax. 022 7610488
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szczepionki przeciw grypie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Miejskiego Ośrodka Zdrowia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa szczepionki przeciw grypie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Miejskiego Ośrodka Zdrowia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336516602
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełnianie wymogów art. 22 i 24 Pzp, nie zaleganie w stosunku do US i ZUS, niekaralność, doświadczenie zawodowe, kondycja finansowa, ubezpieczenie oc.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 i 24 Pzp, zaświadczenie z US i ZUS, zaświadczenie z KRK, kopia polisy oc, wykaz wykonanych robót.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zielonka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach