Przetargi.pl
DOSTAWA SZCZEPIONEK PRZECIWKO WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO pn. HPV12

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 194 756 , fax. 022 6193560, 6196138
 • Data zamieszczenia: 2019-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
  ul. Jagiellońska 34
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 194 756, fax. 022 6193560, 6196138
  REGON: 31141500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SZCZEPIONEK PRZECIWKO WIRUSOWI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO pn. HPV12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek przeciwko zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego pn. „HPV 12” dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga- Północ, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34. 2. Szczegółową charakterystykę szczepionek stanowiących przedmiot zamówienia określa formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydaną przez Ministra właściwego ds. zdrowia lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenie to składa każdy z wykonawców. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach