Przetargi.pl
Dostawa szczepionek na potrzeby WOMP – ZCLiP w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 33

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy-Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-347 Szczecin, ul. Boleslawa Śmiałego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 349 123, , fax. 914 845 967
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy-Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie
  ul. Boleslawa Śmiałego 33
  70-347 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 349 123, , fax. 914 845 967
  REGON: 64639200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wompszczecin.bip.eur.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szczepionek na potrzeby WOMP – ZCLiP w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 33
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa szczepionek na potrzeby WOMP-ZCLIP w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 33. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1A do formularza ofertowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) przed upływem terminu składania ofert; 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku ING Bank Śląski SA nr rachunku 64 1050 1559 1000 0090 3048 0850, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr sprawy: 4/WOMP-ZCLiP/2020 „na dostawę szczepionek na potrzeby WOMP-ZCLIP”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa art. 46 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne, tj. zezwolenie – wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub inny uprawniony podmiot – na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym – tj. hurtowni farmaceutycznej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców warunek musi być spełniony przez każdego z nich.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach