Przetargi.pl
Dostawa szczepionek - 23 części

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE W LUBLINIE ogłasza przetarg

 • Adres: 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 27
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE W LUBLINIE
  ul. Nałęczowska 27
  20-701 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 431190120
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.womp.lublin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szczepionek - 23 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 - Szczepionka HAB - 1 pozycjaCzęść 2 - Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby Typ A - 1 pozycjaCzęść 3 - Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby Typ B - 1 pozycjaCzęść 4 - Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis - 1 pozycjaCzęść 5 - Szczepionka przeciw błonicy , tężcowi i krztuścowi - 1 pozycjaCzęść 6 – Szczepionka przeciw grypie typu split - 1 pozycjaCzęść 7 – Szczepionka przeciw cholerze - 1 pozycjaCzęść 8 – Szczepionka przeciw wściekliźnie - 1 pozycjaCzęść 9 – Szczepionka przeciw żółtej febrze - 1 pozycjaCzęść 10 – Szczepionka przeciw durowi brzusznemu -1 pozycjaCzęść 11 – Szczepionka tężcowa - 1 pozycjaCzęść 12 – Szczepionka przeciwko WZW A - 1 pozycjaCzęść 13 – Szczepionka przeciw odkleszczowemu zapaleniu mózgu - 1 pozycjaCzęść 14 – Szczepionka przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu - 1 pozycjaCzęść 15 – Szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom - 1 pozycjaCzęść 16 – Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa - 1 pozycjaCzęść 17 – Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce - 1 pozycjaCzęść 18 – Szczepionka przeciw cholerze - 1 pozycjaCzęść 19 –Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi - 1 pozycjaCzęść 20 – Skoniugowana 13 walentna szczepionka p/pneumokokom -1 pozycjaCzęść 21 – Szczepionka p/błonicy , tężcowi, krztuścowi wirusowemu zapaleniu wątroby typu (rDNA) - 1 pozycjaCzęść 22 – Szczepionka p/meningokokom - 1 pozycjaCzęść 23 – Szczepionka zawierająca żywe, atenuowane wirusy ospy wietrznej i półpaśca typu OKA - 1 pozycja
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na mocy art. 111 pzp zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 108 ust. 1 pzp
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach