Przetargi.pl
Dostawa szczepionek

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy ogłasza przetarg

 • Adres: 01-315 Warszawa, Gen. Meriana C. Coopera
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 16 37 147, , fax. 228 362 489
 • Data zamieszczenia: 2020-05-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy
  Gen. Meriana C. Coopera 5
  01-315 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 16 37 147, , fax. 228 362 489
  REGON: 17202242000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozbemowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szczepionek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ 1 - błonica, tężec, krztusiec-2 antygeny - 200 szt. CZĘŚĆ 2- pneumokoki trzynastowalentna - 1200 szt. CZĘŚĆ 3 - meningokoki czterowalentna od 13 miesiąca życia. - 200 szt. CZĘŚĆ 4 - błonica ,tężec, krztusiec, WZW typu B - 2200 szt. CZĘŚĆ 5 - szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych dla dzieci - 700 szt. CZEŚĆ 6 - rotawirusy 5 szczepowa - 200 szt. CZĘŚĆ 7 - błonica, tężec, krztusiec, WZW typu B – do 36 miesiąca życia - 230 szt. CZĘŚĆ 8 - błonica, tężec, krztusiec-3 antygeny - 40 szt. CZĘŚĆ 9 - rotawirusy - 230 szt. CZĘŚĆ 10 - meningokoki grupy B - 380 szt. CZĘŚĆ 11 - ospa wietrzna - 120 szt. CZĘŚĆ 12 - WZW typu B dla dorosłych - 150 szt. CZĘŚĆ 13 - WZW typu A dla dzieci - 80 szt. CZĘŚĆ 14 - Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) - 100 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga przedstawienia: koncesji, zezwolenia lub licencji lub dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – aktualne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach