Przetargi.pl
Dostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru

MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU ogłasza przetarg

 • Adres: 15-092 Białystok, Henryka Sienkiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. +48 795 650 800
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU
  Henryka Sienkiewicza 26
  15-092 Białystok, woj. podlaskie
  tel. +48 795 650 800
  REGON: 36621593200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sybir.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Miejska Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru znajdującej się w siedzibie Muzeum w Białymstoku przy ul. Węglowej 1. 2. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie, dostarczenie, uruchomienie oraz przetestowanie sprzętu i oprogramowania systemu przewodnika multimedialnego, w skład którego wchodzą: 1) Urządzenia (wraz z osprzętem i oprogramowaniem niezbędnym do działania systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego): a) tablety (50 szt.), b) gogle VR (30 zestawów), c) serwer systemu zarządzania kontentem wraz z oprogramowaniem, d) komputer serwisowy, e) szafy do przechowywania i ładowania tabletów oraz gogli VR, f) access point (2 szt.), g) switch, h) router, i) UPS do serwera, j) stoły multimedialne (2 szt.), k) rzutniki mobilne (2 szt.), l) kamery (2 szt.). 2) Treści: a) aplikacja mobilna, b) kontent na tablety, gogle VR oraz stoły multimedialne: gra/skan/animacja/model 3d/video/ film. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1, 1A, 1B, 1C do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32322000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 8 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy nr 90 1240 5211 1111 0010 8520 6262, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – Dostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Węglowa 1, pok. 1.17 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem), a kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania: 1) oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdz. VII SIWZ (na lub wg załącznika nr 3 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców – do oferty, 2) dokument, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców – na wezwanie Zamawiającego (oferta oceniona najwyżej), 2. Wykonawca (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu (na lub wg załącznika nr 4 do SIWZ). 3. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach