Przetargi.pl
Dostawa systemu archiwizacji danych medycznych radiologicznego systemu informatycznego - sprzęt komputerowy i oprogramowanie wraz z wdrożeniem i konfiguracją.

S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza. Koszarowskiego w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-060 Opole, Katowicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4416001, , fax. 077 4416003
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza. Koszarowskiego w Opolu
  Katowicka 66A
  45-060 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4416001, , fax. 077 4416003
  REGON: 53142076800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://nowa.onkologia.opole.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu archiwizacji danych medycznych radiologicznego systemu informatycznego - sprzęt komputerowy i oprogramowanie wraz z wdrożeniem i konfiguracją.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu archiwizacji danych medycznych radiologicznego systemu informatycznego - sprzęt komputerowy i oprogramowanie wraz z wdrożeniem i konfiguracją. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę serwera PACS do klastra trzech serwerów opartych o technologię wirtualizacji wraz z macierzą i systemem kopii zapasowych, bazami danych i Active Directory. Na rozbudowę składają się: • Dostawa sprzętu i oprogramowania zgodnie z dokumentacją przetargową • Instalacja i konfiguracja dostarczonego oprogramowania na dostarczonym sprzęcie i maszynie udostępnionej przez zamawiającego. Na podstawie wytycznych ustalonych w trakcie wdrożenia. • Testy wdrożonego rozwiązania pod kontem awarii: oprogramowania, sprzętu i utraty zasilania • Szkolenie dla trzech administratorów z wdrożonych technologii w jednostce zamawiającego • Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej zawierającej: procedury awaryjne, procedury konfiguracji kopii zapasowych i procedury zarządzania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu przewidzianego na złożenie ofert, 3. Forma wniesienia wadium (art. 45 ust 6 ustawy Pzp) Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach: 1) pieniądzu (tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem) Wykonawca dołącza do oferty dowód wpłaty wadium - potwierdzający dokonanie przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać nr postępowania przetargowego, którego dotyczy zabezpieczenie oferty. Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank PKO S.A. - Grupa Pekao S.A. I O/ Opole nr konta 82124016331111000026515908 5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach