Przetargi.pl
Dostawa systemów wizualizacji oraz gadżetów promocyjnych programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Województwo Podkarpackie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 501 776 , fax. 178 501 701
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Podkarpackie
  al. Łukasza Cieplińskiego 4
  35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 501 776, fax. 178 501 701
  REGON: 69058132400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemów wizualizacji oraz gadżetów promocyjnych programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów wizualizacji oraz artykułów promocyjnych programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część nr 1 – Dostawa systemów wizualizacji Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wraz z wyposażeniem. Część nr 2 – Wykonanie nadruku i dostawa do siedziby Zamawiającego gadżetów promocyjnych programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 3. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi odpowiednio załącznik nr 4.1 oraz nr 4.2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach