Przetargi.pl
Dostawa symulatora samochodu ciężarowego

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 14-500 Braniewo, ul. Gdańska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-55 243 26 06 , fax. 0-55 243 26 06
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego
  ul. Gdańska 19
  14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-55 243 26 06, fax. 0-55 243 26 06
  REGON: 17970800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zszbraniewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa symulatora samochodu ciężarowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż symulatora samochodu ciężarowego do siedziby Zamawiającego, w terminie i miejsce wskazane przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie przez Wykonawcę jednodniowego instruktażu z obsługi symulatora dla dwóch pracowników Zamawiającego, w miejscu (siedziba Zamawiającego) i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do przedmiotu umowy instrukcję obsługi w języku polskim. Zamawiający wymaga przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia: • czasu reakcji – 7 dni, • terminu naprawy – 14 dni, • terminu wymiany – 14 dni, • terminu wsparcia technicznego – 1 dzień - według zasad określonych w projekcie umowy – stanowiącym załącznik nr 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony: w załączniku nr 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się do udzielenia gwarancji - według zasad określonych w projekcie umowy – stanowiącym załącznik nr 6. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie jest sekretariatzszbraniewo@gmail.com, tel. 55 243 26 06. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa symulatora samochodu ciężarowego (02/2020/START) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34152000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty załącznik nr 1. 2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - załącznik nr 4 – oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną