Przetargi.pl
Dostawa switchy i UPS dla Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-450 Kraków, Ułanów
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 617 88 88, , fax. 12 410 43 90
 • Data zamieszczenia: 2018-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
  Ułanów 9
  31-450 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 617 88 88, , fax. 12 410 43 90
  REGON: 55362100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcoo.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa switchy i UPS dla Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa switchy i UPS dla Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie. Miejsce dostawy: ul. Ułanów 9, Kraków. Zamawiający wymaga, aby stanowiące przedmiot zamówienia sprzęty były fabrycznie nowe (np. niepowystawowe), sprawne, zdatne do umówionego użytku, spełniające określone w SIWZ wymagania funkcjonalne oraz były wolne od wad fizycznych i prawnych. Dostawy sprzętu odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą, w szczególności z transportem, ubezpieczeniem na czas transportu, odpowiednim zapakowaniem, wniesieniem do wyznaczonego pomieszczenia. Zamawiający wymaga, aby wszystkie sprzęty lub elementy składowe (jeżeli wymagają tego przepisy prawa powszechne obowiązującego) posiadały deklarację zgodności CE. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określają łącznie: 1) Rodz. III SIWZ, 2) Wzór umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), 3) Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: III.7.1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. III.7.2) Dokumenty i oświadczenia wymagane na etapie składania ofert: Razem z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. III.3), zawartym na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca składa: III.7.2.1) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; III.7.2.2) Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika w ww. zakresie; III.7.2.3) Zestawienie asortymentowo – cenowe sporządzone wg zasad określonych w SIWZ; III.7.2.4) Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT w trybie art. 91 ust. 3a ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach