Przetargi.pl
dostawa świeżych warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Leśny.

Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ogłasza przetarg

 • Adres: 01-974 Warszawa, ul. Tułowicka 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8342017 , fax. 22 8354386
 • Data zamieszczenia: 2015-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"
  ul. Tułowicka 3 3
  01-974 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8342017, fax. 22 8354386
  REGON: 00029664400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa świeżych warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Leśny.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ - kalkulacja cenowa - opis przedmiotu zamówienia odpowiadających jakości handlowej określonej w obowiązujących przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów. 2. Oferowane produkty powinny spełniać następujące minimalne wymagania jakościowe: 1) całe i zdrowe, nie dopuszcza się produktów z objawami gnicia lub zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia,2) czyste, wolne od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych (w zależności od produktu dopuszczalne są odchylenia dotyczące śladów ziemi),3) wolne od szkodników,4) wolne od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki,5) bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego,6) bez obcych zapachów i/lub smaków,7) dostatecznie rozwinięte i odpowiednio dojrzałe,8) wolne od oparzeń słonecznych, obić i wad spowodowanych np. gradem.Dopuszcza się następujące nieznaczne odstępstwa pod warunkiem, że wady te nie wpływają na ogólny wygląd produktu, jego jakość oraz jakość przechowywania: 1) nieznaczne wady kształtu, 2) nieznaczne wady wybarwienia. Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć pełny asortyment produktów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 031000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).1. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach