Przetargi.pl
Dostawa świec ceramicznych do filtra gazów odlotowych.

Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 40-241 Katowice, Hutnicza 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 255 44 99 , fax. 32 255 44 99
 • Data zamieszczenia: 2022-10-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Hutnicza 8
  40-241 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 255 44 99, fax. 32 255 44 99
  REGON: 385013027
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa świec ceramicznych do filtra gazów odlotowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa świec ceramicznych filtra zainstalowanego w instalacji termicznego przetwarzania opadów, zlokalizowanego w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42514200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach