Przetargi.pl
Dostawa surowców spożywczych, ryb oraz produktów mleczarskich na potrzeby Działu Żywienia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 864 733 610 , fax. 864 733 210
 • Data zamieszczenia: 2019-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Al. Piłsudskiego 11
  18-404 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 864 733 610, fax. 864 733 210
  REGON: 45066502400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-lomza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa surowców spożywczych, ryb oraz produktów mleczarskich na potrzeby Działu Żywienia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa surowców spożywczych, ryb oraz produktów mleczarskich na potrzeby Działu Żywienia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w asortymencie, ilości i o wymaganiach określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 2. Zamówienie podzielone jest na 10 części, zwane dalej pakietami tj.: PAKIET 1 – Różne produkty spożywcze PAKIET 2 – Miód, dżem, marmolada PAKIET 3 – Przyprawy PAKIET 4 – Przyprawy i zioła - opakowania dla gastronomii PAKIET 5 – Dodatki do ciast i wyrobów cukierniczych PAKIET 6 – Produkty dla niemowląt PAKIET 7 – Ryby wędzone i śledzie PAKIET 8 – Nabiał PAKIET 9 – Twaróg PAKIET 10 – Jednoporcjowy tłuszcz do smarowania 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 6 do SIWZ. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5a do SIWZ – dotyczy Pakietów 1-6 i 10, załącznik nr 5b do SIWZ – dotyczy Pakietu 7, załącznik 5c do SIWZ. – dotyczy Pakietów 8 i 9
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) Formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ), 2) Zestawienie asortymentowo - ilościowe (wg załącznika nr 4 do SIWZ), 3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach