Przetargi.pl
Dostawa stanowiska pracy dla uczniów W RAMACH PROJEKTU Innowacyjne zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim - ver. 2.0. z podziałem na części: Cześć 1: Fortis Cześć 2: Punkt gastronomiczny Cześć 3: Leomar

Zespół Szkół nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 27-500 Opatów, Ul. Słowackiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 158682319 , fax. 158682319
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół nr 1
  Ul. Słowackiego 56
  27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie
  tel. 158682319, fax. 158682319
  REGON: 29244405800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opatow.szkola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa stanowiska pracy dla uczniów W RAMACH PROJEKTU Innowacyjne zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim - ver. 2.0. z podziałem na części: Cześć 1: Fortis Cześć 2: Punkt gastronomiczny Cześć 3: Leomar
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech kompletów wyposażenia stanowisk pracy wraz z montażem dla uczniów w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk w ramach projektu "Innowacyjne zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim - ver. 2.0.".
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42210000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną