Przetargi.pl
Dostawa stanowisk laboratoryjnych do Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6316601, 6316612 , fax. 146 316 600
 • Data zamieszczenia: 2019-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  ul. Mickiewicza 8
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 6316601, 6316612, fax. 146 316 600
  REGON: 85163430300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pwsztar.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa stanowisk laboratoryjnych do Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Część nr 1: Dostawa stanowisk laboratoryjnych do Zakładu Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki: 1. LABORATORIUM: Przekładnie, mechanizmy: Wykaz stanowisk laboratoryjnych: 1.1 Moduł przekładni przyspieszającej, 1.2 Podnośnik z przekładnią, 1.3 Automatyczna skrzynia biegów Borga-Wamera, 1.4 Moduł przekładni planetarnej (3 elementy), 1.5 Prosty układ hydrauliczny, 1.6 Mechanizm korbowo – wodzikowy, 1.7 Mechanizm jarzmowy (z jarzmem przesuwnym), 1.8 Mechanizm łańcuchowy (reakcji), 1.9 Mechanizm sprzęgający, 1.10 Mechanizm krzywkowy, 1.11 Mechanizm korbowy.Część nr 2: Dostawa stanowisk laboratoryjnych do Zakładu Automatyki i Robotyki:2. LABORATORIUM - Procesowa aparatura automatyzacji.Wykaz stanowisk laboratoryjnych:2.1 Stanowisko regulacji temperatury ze sterownikiem PLC, 2.2 Stanowisko regulacji ciśnienia w zbiorniku ze sterownikiem PLC, 2.3 Stanowisko serwomechanizmu położenia ze sterownikiem PLC, 2.4 Stanowisko regulacji poziomu cieczy w zbiorniku ze sterownikiem PLC, 2.5 Stanowisko regulacji przepływu cieczy ze sterownikiem PLC, 2.6 Stanowisko porcjowania materiałów sypkich (ważenie), 2.7 Stanowisko techniki regulacji ciągłej.Część nr 3: Dostawa stanowisk laboratoryjnych do Zakładu Automatyki i Robotyki: 3. LABORATORIUM - Systemy sterowania i automatyki. Wykaz stanowisk laboratoryjnych: 3.1 Model suwnicy 3D wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.Część nr 4: Dostawa stanowisk laboratoryjnych do Zakładu Automatyki i Robotyki: 4. LABORATORIUM - Systemy wbudowane, internet rzeczy, systemy wizyjne, robotyka. Wykaz stanowisk laboratoryjnych: 4.1 Robot przemysłowy wraz z wyposażeniem dodatkowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera załącznik nr 1A, 1B, 1C oraz 1D do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część nr 1: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert. Część nr 2: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), przed upływem terminu składania ofert. Część nr 3: Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium. Część nr 4: Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach