Przetargi.pl
Dostawa stanowisk dydaktycznych dla Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. 3 Maja 17
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2316080
 • Data zamieszczenia: 2022-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU
  ul. 3 Maja 17
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2316080
  REGON: 911266951
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puz.wloclawek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa stanowisk dydaktycznych dla Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni programowania sterowników PLC oraz podstaw energetyki. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni obrabiarek konwencjonalnych i maszyn CNC. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni automatyki i robotyki. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach