Przetargi.pl
Dostawa środków opatrunkowych i pomocniczych dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.

SZPITAL W PYSKOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 44-120 Pyskowice, ul. Szpitalna 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL W PYSKOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Szpitalna 2
  44-120 Pyskowice, woj. śląskie
  REGON: 276247465
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalpyskowice.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków opatrunkowych i pomocniczych dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków opatrunkowych i pomocniczych podzielona na 29 niezależne części zgodnie z załącznikiem nr.2 do SWZCzęść 1Część 3Część 4Część 5Część 6Część 7Część 8Część 9Część 10Część 11Część 12Część 13Część 14Część 15Część 16Część 17Część 18Część 19Część 20Część 21Część 22Część 23Część 24Część 25Część 26Część 27Część 28Część 29
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:A) Nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – należycie wykonał lub wykonuje:- wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączaniem dowodów określających, że dostawy te zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Spełnieniem warunku będzie wykazanie, przez Wykonawców, że wykonali co najmniej dwie dostawy o wartości brutto nie niższej niż wartość złożonej oferty w jednostce służby zdrowia z podaniem ich wartości, zakresu dostawy, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzających że dostawy te zostały wykonane należycie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach